Olympijské hnutí ČOV

Projekt Rožnovských olympiád dětí a mládeže – součást regionálních her Olympiád dětí a mládeže Českého olympijského výboru

Hry Olympiád dětí a mládeže jsou soutěže pořádané v duchu principů a myšlenek olympismu, na školní, místní (městské, obecní), regionální (okresní, oblastní), krajské a nejvyšší republikové úrovni v období příslušných “velkých” olympiád. Jsou jedinečnou událostí, svátkem sportu, bez vazby na postup či účast na hrách vyšší úrovně.
Olympiády dětí a mládeže a jejich hry a akce považuje Český olympijský výbor za významný prostředek propagace a osvojení myšlenek a hodnot olympismu (humanismus, tolerance, fair-play, uznávání soupeře aj.). Kromě toho představuje Olympiáda dětí a mládeže a příprava na její hry vhodný příklad volnočasových aktivit dětí a mládeže a přispívá k pozitivnímu ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace mladé generace. Hry jsou součástí prevence negativních společenských jevů, prostředkem upevnění občanského vědomí, komunikace a spolupráce složek státní správy, samosprávy, škol, občanských sdružení apod.

Program sportovních soutěží regionálních her Olympiád dětí a mládeže vychází ze soutěžních pravidel a směrnic sportovních svazů sportů zařazených do programu příslušných her a je realizován ve spolupráci s příslušnými sportovními svazy.
Projekt pořádání Rožnovských olympiád dětí a mládeže na regionální úrovni vychází ze spolupráce s Českým olympijským výborem, Českým klubem olympioniků a Českou Olympijskou a.s. a respektuje pravidla a principy vydaná Českým olympijským výborem pro pořádání Olympiád dětí a mládeže. Jsme velice hrdi, že na regionální úrovni jsou v rámci České republiky Rožnovské olympiády pravidelně hodnoceny jako největší akce v rámci regionálních her Olympiád dětí a mládeže konaných pod záštitou Českého olympijského výboru a počtem zúčastněných sportovců se přibližují i k celorepublikovým olympiádám dětí a mládeže.

OLYMPISMUS

800px-Baron_Pierre_de_Coubertin

Zakladatelem moderního olympismu byl Pierre de Coubertin, z jehož iniciativy se sešel v červnu 1894 v Paříži Mezinárodní sportovní kongres. 23. června 1894 byl ustaven Mezinárodní olympijský výbor (MOV). V srpnu 1994 se konal v Paříži XII. olympijský kongres ke stému výročí založení, nazvaný Kongres jednoty.

Olympismus je životní filozofií vyváženě spojující tělesnou zdatnost, vůli a ducha v jeden celek. Olympismus usiluje o vytvoření způsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilí, na výchovné hodnotě dobrého příkladu a na respektování základních etických principů. Smyslem olympismu je zapojit sport do procesu harmonického rozvoje člověka s cílem vytvořit mírovou společnost zachovávající lidskou důstojnost. Za tím účelem vyvíjí olympijské hnutí samo nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi a podle svých možností činnost ve prospěch míru.

V České republice je cílem postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů.

Moderní olympismus v ČR vyústil v olympijské hnutí řízené Českým olympijským výborem. Jeho významným činitelem je v oblasti tzv. “olympijské výchovy” složka Česká olympijská akademie a poradní orgán Komise Olympiád dětí a mládeže.

Cílem olympijského hnutí je přispívat k budování mírového a lepšího světa výchovou mládeže prostřednictvím soutěžení ve sportu a kultuře prováděným bez jakékoliv diskriminace a v olympijském duchu, to je spojením vzájemného porozumění, ducha přátelství, solidarity a fair-play.

Činnost olympijského hnutí, symbolizovaná pěti propojenými kruhy, je trvalá a celosvětová. Je rozšířena na pěti kontinentech. Jejím vyvrcholením je účast sportovců celého světa na velkém sportovním festivalu, na olympijských hrách.

Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost provozovat sport podle svých potřeb.

OLYMPIJSKÉ HNUTÍ

Nejvyšším orgánem olympijského hnutí je Mezinárodní olympijský výbor, v České republice Český olympijský výbor. Každá osoba či orgán působící v jakékoliv funkci v olympijském hnutí je vázán ustanoveními Olympijské charty a musí dodržovat rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru a Českého olympijského výboru.
Úlohou Českého olympijského výboru je šířit olympismus v souladu s Olympijskou chartou. K tomu pro oblast dětí a mládeže Český olympijský výbor ustanovil Komisi olympiády dětí a mládeže, jejímž hlavním úkolem je připravovat, koordinovat a garantovat Olympiády dětí a mládeže.

Kromě Českého olympijského výboru na území ČR tvoří olympijské hnutí všechny organizace uznané Českým olympijským výborem.

Jakákoliv forma diskriminace uznané organizace nebo osoby z důvodu rozdílnosti rasy, náboženství, politických názorů či pohlaví nebo jiných důvodů je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí. Ten, kdo se chce stát součástí olympijského hnutí, musí respektovat Olympijskou chartu a stanovy Českého olympijského výboru.